Paratex Warranty Registration

Please fill in all information below in order to register the warranty for your Paratex’s product

Product Information

Paratex Warranty Terms and Conditions
**การรับประกันจะสิ้นสุดทันที เมื่อมีการทำผิดเงื่อนไขการรับประกันข้อใดขอหนึ่งของบริษัทฯ**
1. บริษัทฯยินดีรับประกันซ่อมตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่นอนชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิต (ยกเว้นค่าขนส่งไป-กลับมายังบริษัทฯลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับชำระ)
2. บริษัทฯจะไม่ขยายเวลารับประกันที่นอนในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า
3. การเสื่อมสภาพของวัตถุดิบเนื่องจากการใช้งานตามปกติ (อัตราเฉลี่ย 5-15% ต่อปี) ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
4. ผ้าหุ้มที่นอนไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
5. การรับประกันที่นอนจะไม่มีผล เมื่อความเสียหาย/ชำรุดเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือเจตนาทำให้ที่นอนเสียหายจากผู้ใช้ ดังต่อไปนี้
  5.1 ไม่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนด
  5.2 ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, เหตุการณ์สุดวิสัย
  5.3 การรีดผ้าบนที่นอน เพราะจะทำให้ผ้าหุ้มที่นอนขาดหรือชั้นรองรับภายในเสียหายและเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด
  5.4 การเหยียบบนขอบเฟรมที่นอนหรือใช้ของที่มีน้ำหนักมากดทับบนขอบที่นอน
  5.5 การหักหรือพับที่นอน (ยกเว้นรุ่นที่ระบุว่าพับได้เฉพาะขนาด 6 ฟุต และต้องพับในตำแหน่งที่มีเครื่องหมายระบุไว้เท่านั้น) ความเสียหายที่เกิดจากการหักหรือการพับที่นอน ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
  5.6 ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายที่นอนอย่างผิดวิธี เช่น การหัก พับ และมัดเชือกอย่างรุนแรง จนเฟรมที่นอนหรือขอบที่นอนยุบเสียหาย ไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน